top of page

Mesafeli Satış Sözleşmesi

Madde- 1
İşbu sözleşme aşağıdaki taraflar arasında aşağıda belirtilen hüküm ve şartlar çerçevesinde imzalanmıştır.
İş bu sözleşmeyi kabul etmekle ALICI, sözleşme konusu siparişi onayladığı takdirde sipariş konusu bedeli ve varsa kargo ücreti, vergi gibi belirtilen ek ücretleri ödeme yükümlülüğü altına gireceğini ve bu konuda bilgilendirildiğini peşinen kabul eder.


Madde- 2 SATICI BİLGİLERİ
Unvanı: [Onur Kolkır – Be Greige]
Onur Kolkır şirketinin bir markası olan “Be Greige” (sözleşmede bundan sonra “SATICI” olarak anılacaktır)
Vergi Dairesi: SARIYER
Vergi Numarası: 5750240265
Telefon: [0532 173 75 69] - [0532 161 26 86]
Fax: [-]
E-posta: [info@begreige.com]
 
Madde- 3 ALICI/SİPARİŞ VEREN BİLGİLERİ
Adı, Soyadı / Unvanı: [**] (sözleşmede bundan sonra “ALICI” olarak anılacaktır)
Adres: [**]
Telefon: [**]
E-posta: [**]
 
SİPARİŞ VEREN KİŞİ BİLGİLERİ
Adı, Soyadı / Unvanı : [**]
Adres: [**]
Telefon: [**]
E-posta: [**]

Madde- 4 ALIM SATIMA KONU OLACAK ÜRÜN BİLGİLERİ
Ürün/Hizmet Açıklaması:
Fiyatı:

Ödeme Sekli:

Teslimat Adresi:
Teslim Edilecek Kişi:
Fatura Adresi:
Telefon:
E-posta:

Madde- 5 GENEL HÜKÜMLER
5.1- ALICI, Madde 4‘de belirtilen sözleşme konusu ürünün temel nitelikleri, satış fiyatı ve ödeme şekli ile teslimata ilişkin tüm ön bilgilendirmeyi okuyup bilgi sahibi olduğunu ve işbu sözleşme akdedilmeden önce gerekli teyidi verdiğini kabul ve beyan eder.
5.2- SATICI, ALICI tarafından kendisine siparişin iletildiği günden itibaren en geç otuz gün içinde sipariş konusu ürünü ALICI‘ya veya gösterdiği adresteki kişi veya kuruluşa teslim edilmek üzere gönderecektir. 30 günlük süre ALICI’ya daha önceden yazılı olarak veya bir sürekli veri taşıyıcısıyla bildirilmek koşuluyla en fazla on gün uzatılabilir. Ürünün teslimi hususunda kargo ücreti ALICI tarafından ödenir ya da bedeli ALICI’dan tahsil edilerek SATICI tarafından ödenir.
5.3- SATICI, sözleşme konusu ürünün sağlam, eksiksiz, siparişte belirtilen niteliklere uygun ve varsa garanti belgeleri ve kullanım kılavuzları ile birlikte teslim edilmesinden sorumludur.
5.4- Sözleşme konusu ürünün ALICI‘ya veya bildirdiği kişiye teslimatı için, ön bilgilendirme belgesinin ALICI veya bildirdiği kişi tarafından imzalanmış ve satış bedelinin ALICI tarafından ödenmiş olması şarttır. Herhangi bir nedenle ürün bedeli ödenmez veya banka kayıtlarında iptal edilir ise, SATICI ürünün teslimi yükümlülüğünden kurtulmuş kabul edilir.
5.5- SATICI mücbir sebepler nedeni ile sözleşme konusu ürünü süresi içinde teslim edemez ise, durumu ALICI’ya bildirmekle yükümlüdür. Bu takdirde ALICI, söz konusu siparişinin iptal edilmesini ve/veya sözleşme konusu ürünün varsa emsali ile değiştirilmesini ve/veya teslimat süresinin, engelleyici durumun ortadan kalkmasına kadar ertelenmesi haklarından birini kullanabilir.
5.6- SATICI siparişin onaylanması anında ve sonrasında depoda sipariş edilen ürünlerin stokta bulunmadığını tespit ederse, SATICI, ALICI’nın ödediği bedelin iadesi için 7 iş günü içerisinde Banka’ya iade için talimat vererek, siparişin ALICI’ya gönderimini, herhangi bir sebep ve gerekçe bildirmeksizin iptal edebilir. Bu durumda ürün bedeli ALICI’dan tahsil edilmeyecek ya da tahsil edilmiş ise iade edilerek sipariş iptal edilecektir. Ayrıca SATICI, ALICI’yı derhal bilgilendirecektir. ALICI, ifa edilemeyen edim yerine her zaman, aynı kanalla başka bir ürün sipariş ederek satın alabileceğini beyanla, teslim edilmeyen ürün nedeni ile kendisine başka bir ürünün gönderilmesini veya bunun için kendisi ile irtibata geçilmesini istemediğini beyan eder.
5.7- Teknik nedenlerle ürün stoklarının ya da ürün fiyatlarında olabilecek rakamsal hatalar nedeni ile SATICI sorumlu tutulamaz. Bu şekilde verilen siparişlerden SATICI’nın süresiz olarak cayma hakkı saklıdır. Bu konuda SATICI’dan herhangi bir talepte bulunulamaz.
5.8- Özel teklifler, promosyonlar veya indirimler belirtilen tarihe veya stoklar bitene dek geçerli olacaktır. SATICI site içerisinde verilen puan, indirim gibi özel haklar konusunda sistem kural ihlali, sistem hatası gibi olası durumlarda sipariş iptali yetkisine sahiptir. Bu konuda SATICI’dan herhangi bir talepte bulunulamaz.


Madde- 6 CAYMA HAKKI
Mesafeli sözleşmelerde ALICI, malı teslim aldığı veya malın gösterdiği adresteki 3. kişi/kuruluşa teslim edildiği tarihten itibaren on dört (14) gün içerisinde malı reddederek/iade ederek, herhangi bir gerekçe göstermeksizin ve cezai şart ödemeksizin sözleşmeden cayma hakkına sahiptir. Cayma hakkının kullanıldığına dair bildirimin bu süre içinde yazılı olarak veya bir sürekli veri taşıyıcısıyla bildirilmesi yeterlidir.
Cayma hakkının kullanılabilmesi için bu süre içinde SATICI‘ya bu hakkın kullanıldığının faks veya elektronik posta veya iadeli taahhütlü mektup ile bildirimde bulunulması ve ürünün bu madde hükümleri çerçevesinde kullanılmamış ve zarar görmemiş olması şarttır.
Bu hakkın kullanılması halinde, 3. kişiye veya ALICI‘ya teslim edilen ürünün SATICI‘ya gönderildiğine dair kargo teslim tutanağı örneği ile satış faturası aslının iadesi zorunludur. Bu belgelerin ulaşması üzerine, cayma bildiriminin kendisine ulaştığı tarihten itibaren 10 (on) gün içinde ürün bedelinin ALICI‘nın banka hesabına veya kredi kartı hesabına iade edilmesi için SATICI ilgili banka nezdinde derhal girişimde bulunur. Ürün bedelinin iadesinde banka tarafındaki aksaklıklardan dolayı SATICI sorumlu tutulamaz. Satış faturasının aslının gönderilmemesi durumunda ALICI, SATICI tarafından kendisine gönderilecek olan taahhütnameyi imzalayacağını ve SATICI‘ya göndereceğini kabul beyan ve taahhüt eder. Cayma hakkı nedeni ile iade edilen ürünün kargo bedeli ALICI’ya aittir.
Teslim alınmış olan malın değerinin azalması veya iadeyi imkânsız kılan bir nedenin varlığı cayma hakkının kullanılmasına engel değildir. Ancak değer azalması veya iadenin imkânsızlaşması ALICI’nın kusurundan kaynaklanıyorsa, SATICI’ya malın değerini veya değerindeki azalmayı tazmin etmesi gerekir. Bu durumda ALICI, mal bedelinin tazmin kapsamında kendisine kısmen veya bütünü ile iade edilmeyeceğini bildiğini kabul eder.


Madde– 7 TEMERRÜT HALİ VE HUKUKİ SONUÇLARI
ALICI, ödeme işlemlerini kredi kartı ile yaptığı durumda temerrüde düştüğü takdirde, kart sahibi banka ile arasındaki kredi kartı sözleşmesi çerçevesinde faiz ödeyeceğini ve bankaya karşı sorumlu olacağını kabul, beyan ve taahhüt eder. Bu durumda ilgili banka hukuki yollara başvurabilir; doğacak masrafları ve vekâlet ücretini ALICI’dan talep edebilir ve her koşulda ALICI’nın borcundan dolayı temerrüde düşmesi halinde, ALICI, borcun gecikmeli ifasından dolayı SATICI’nın uğradığı zarar ve ziyanını ödeyeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.


Madde– 8 YETKİLİ MAHKEME
İşbu sözleşme ile ilgili çıkacak ihtilaflarda her yıl Sanayi ve Ticaret Bakanlığı tarafından Aralık ayı içerisinde ilan edilen değere kadar ALICI veya satıcının yerleşim yerindeki Kaymakamlık bünyesinde bulunan ALICI Sorunları Hakem Heyetleri, söz konusu değerin üzerindeki ihtilaflarda ise İstanbul ALICI Mahkemeleri yetkilidir.
İşbu sözleşme 8 (sekiz) maddeden ibaret olup, [**] tarihinde düzenlenmiştir. İşbu belge ile ALICI, Mesafeli Sözleşmelere Dair Yönetmelik’in 5. Maddesinde yer alan tüm hususlarda ön bilgileri edindiğini, elektronik ortamda yazılı olarak kabul ve teyit etmekte ve siparişi onayladığı takdirde ödeme yükümü altına gireceğini bildiğini kabul ve beyan etmektedir.

bottom of page